Belediye Meclisi Üyeleri Görevleri Neler?

İl ve ilçe belediye meclis üyeleri stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek, bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapar.

Belediye Meclisi Üyeleri Görevleri Neler?

Belediye Meclis üyesi nasıl olunur?

2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 11 inci maddesinde belirtilen sakıncaları taşımamak şartıyla, on sekiz yaşını dolduran her Türk vatandaşı belediye başkanlığına, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeliğine seçilebilir.

Belediye meclisi belediye Başkanını görevden alabilir mi?

Yetersizlik kararı, Danıştay'ca uygun görüldüğü takdirde belediye başkanı, başkanlıktan düşer. Meclis üye tam sayısının en az üçte biri oranındaki üyenin imzasıyla belediye başkanı hakkında gensoru önergesi verilebilir.

Belediye meclis üyelerinin huzur hakkı ne kadar?

“Meclis başkan ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için, 39 uncu madde uyarınca belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere meclis tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı ödenir.

Belediye Meclisini kim denetler?

İç ve dış denetim 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre yapılır. Ayrıca, belediyenin malî işlemler dışında kalan diğer idarî işlemleri, hukuka uygunluk ve idarenin bütünlüğü açısından İçişleri Bakanlığı tarafından da denetlenir.

Belediye meclis üyesi kamu görevlisi sayılır mı?

Yargı kararları ve dar anlamdaki yaklaşıma göre kamu görevlileri kapsamı içerisinde belediye meclis üyelerinin bulunmadığı sonucuna ulaşılabilir. Buna göre, belediye meclis üyelerini kamu görevlileri olmadıkları için kamu zararına sebep olamayacaklarından kamu zararından sorumlu tutmak mümkün değildir.

Belediye Meclis üyelerini kim görevden alır?

Özürsüz veya izinsiz olarak arka arkaya üç birleşim günü veya bir yıl içinde yapılan toplantıların yarısından fazlasına katılmayan üyenin üyeliğinin düşmesine, savunması alındıktan sonra üye tam sayısının salt çoğunluğu ile belediye meclisi tarafından karar verilir.

Meclis üyeleri silah alabilir mi?

26 Ağustos 2022 tarihli ve 31935 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'le büyükşehir belediyelerine bağlı idarelerin genel müdürleri ile büyükşehir belediye meclis üyeleri silah taşıyabilecek.

Meclis üyeleri ne kadar maaş alıyor?

Hali hazırdaki uygulamada 2022 yılı için toplantı başına alınan huzur hakkı ücreti nüfusa göre 189,09 TL ila 607,66 TL arasında değişmektedir.

Belediye başkanını görevden alma yetkisi kime aittir?

“Görevden uzaklaştırma” başlıklı 47 nci maddesinde “Görevleriyle ilgili bir suç nedeniyle haklarında soruşturma veya kovuşturma açılan belediye organları veya bu organların üyeleri, kesin hükme kadar İçişleri Bakanı tarafından görevden uzaklaştırılabilir.

Belediye Meclis kararını kim iptal eder?

Belediye Encümen Kararlarına Karşı İptal Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme. Belediye encümeni tarafından verilen kararın iptali istemi ile açılacak dava, idari yargının görev alanındadır. Bu nedenle iptal davası açacak kişiler, idare mahkemelerine başvurmaları gerekmektedir.

Belediye Meclisinin feshine kim karar verir?

İçişleri Bakanlığı'nın bildirimi üzerine Danıştay kararı ile feshedilir. İçişleri Bakanlığı gerekli gördüğü takdirde meclisin feshine dair bildirim ile birlikte, karar verilinceye kadar meclis toplantılarının ertelenmesini de ister.

Belediye meclisi kararları onaya tabi midir?

Oysa yeni düzenlemede, mülki idare amirinin önceden denetim yetkisine son verilmiştir. Buna göre, meclis kararının kesinlik kazanabilmesi için, hiçbir halde, mülki idare amirinin onayı zorunlu değildir. Yalnızca, yürürlüğe girebilmeleri, mülki idare amirine gönderilmesi koşuluna tabi kılınmıştır

“Meclis üyeliğinin sona ermesi” başlıklı 29 uncu maddesinde; “Meclis üyeliği, ölüm ve istifa durumunda kendiliğinden sona erer. Meclis üyeliğinden istifa dilekçesi belediye başkanlığına verilir ve başkan tarafından meclisin bilgisine sunulur.

Belediye meclis kararlarına nasıl itiraz edilir?

Belediye meclis kararlarının hukuka uygunluğu yargısal denetime tabidir. Belediye başkanı ısrar edilerek kesinleşen meclis kararlarının iptali için 10 gün içerisinde iptal için idari yargıya başvurabilmektedir. Mülki idare amirleri de genel koşullara göre iptal davası açabilmektedir.

Belediye meclisi kararları nasıl kesinleşir?

Belediye başkanı belirtilen süreyi beklemeksizin meclis kararını mülki idare amirine gönderirse gönderme tarihinde, bu süre zarfında meclise göndermez ve herhangi bir işlem de yapmazsa geri gönderme süresinin sonunda karar kesinleşir.

Belediye meclis üyesi belediyede işçi olarak çalışabilir mi?

Belediye başkanı ve meclis üyeleri, belediyenin doğrudan ya da dolaylı ortağı olduğu bir ya da birden fazla şirkette yönetim organı üyesi olarak görev yapabilirler. Ancak belediye başkanı ve meclis üyelerinin, belediye şirketlerinin yönetiminde yer alması zorunlu değildir.

Belediye meclis Üyesi belediyeye iş yapabilir mi?

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 28. maddesine göre, belediye encümenleri, belediye meclis üyeleri ve belediye başkanı, bağlı bulundukları belediyeye iş yapamaz ve belediyeden kesinlikle iş alamaz.

Belediye Encümeni kaç yılda bir seçilir?

gelecek yılın aynı ayına kadar görev yapar ve her yıl o ayda encümen seçimleri yenilenir. Süresi dolan üyeler yeniden seçilebilir. Encümene üye seçimi nisbî çoğunluk ile yapılır.

Belediye Meclis Üyesi emekli olabilir mi?

Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana, benimsenegelen bir ilke olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği, memurların tabi bulundukları emeklilik düzeni içinde emekliliğe hak veren bir görev değildir.

Belediye Encümen kararı nasıl bozulur?

Belediye encümeni kararına karşı 60 gün içinde yürütme durdurma istemli iptal davası açılmalıdır. Belediye encümen kararına itiraz dilekçesi örneği ile İdare Mahkemesine başvurmanız gereklidir.

Belediye meclis toplantılarına Halk katılabilir mi?

Meclis toplantıları halka açıktır. Meclis başkanı veya üyelerden herhangi birinin gerekçeli teklifi üzerine kapalı oturum yapılmasına karar verilebilir. Kapalı oturumda başkan ve üyeler dışında gerektiğinde meclis kararıyla görevli bulundurulabilir.

Belediye meclisi hangi durumlarda feshedilir?

5393 sayılı Belediye Kanununun 30. maddesinde, belediye meclisinin, kendisine kanunla verilen görevleri süresi içinde yapmayı ihmal etmesi ve bu durumun belediyeye ait işleri sekteye veya gecikmeye uğratması halinde İçişleri Bakanlığının bildirimi üzerine Danıştay'ın kararı ile feshedileceği, hükmüne yer verilmiştir.

Belediye meclisi yetki devri yapabilir mi?

Belediye dışında herhangi bir kişiye bu yetkinin devredilmesi düşünülemez. Çünkü, yetki yalnızca kamu görevlilerine devredilebilir.

Belediye meclisi kararları onaya tabi midir?

Oysa yeni düzenlemede, mülki idare amirinin önceden denetim yetkisine son verilmiştir. Buna göre, meclis kararının kesinlik kazanabilmesi için, hiçbir halde, mülki idare amirinin onayı zorunlu değildir. Yalnızca, yürürlüğe girebilmeleri, mülki idare amirine gönderilmesi koşuluna tabi kılınmıştır.

YORUM EKLE